دستگاه دياليز چيست؟

دستگاه دياليز:
دستگاهي است كه عمل جداسازي مواد سمي مانند اوره و آمونياك از خون را انجام مي دهد.از اين دستگاه بعنوان جانشيني براي كليه در صورت نارسايي يا از كار افتادن آنها استفاده مي شود.
اساس كار دستگاه:
در ابتدا ماده هپارين بوسيله پمپي به خون اضافه مي شود تا خون رقيق شود.مخلوط اين دو وارد فيلتر دياليز شده و از طريق غشايي نيمه تراوا در مجاورت مايع دياليز يا دياليزيت قرار مي گيرد.تركيبات موجود در دياليزيت شامل يونهاي سديم و پتاسيم و گلوكز مي باشد.مواد سمي خون از غشاء نيمه تراوا عبور كرده و وارد محفظه تبادلي دياليزيت مي شود.مايع دياليز از ماده غليظ دياليز يت تهيه مي شود و بوسيله دو پمپ قابل تنظيم در محفظه اختلاط پديد مي آيد. فيلتر هادر شكل هاي مختلف ساخته مي شوند و شامل سه خانواده كلي زير مي شود:
الف:دياليز كننده مارپيچي:لوله اي است داراي ديواره نيمه تراوا كه خون به داخل آن رانده شده ومايع دياليز در اطراف لوله كه بشكل مارپيچ مي باشد جريان دارد.
ب:دياليز كننده سطوح متوازي:شامل صفحات موازي نازك كه درون آنها خون و خارج آنها مايع دياليز جريان دارد مي باشد. ج:كليه فيبر تو خالي:شامل ده تا پانزده هزار فيبر تو خالي با قطر 02 ميليمتر و طول 150 ميليمتر كه كنار هم قرار گرفته اند.خون درون آنها و مايع دياليز در اطراف آنها جريان دارد. با توجه به حساسيت خاص دستگاه دياليز سيستمهاي ايمني واخطارهاي متعدد در قسمتهاي مختلف دستگاه نصب شده است.اين سيستمها در مواقعي نظير ورود هوا به مسير جريان خون يا پاره شدن غشاءحائل در فيلتر دياليز پمپ خون را خاموش كرده و عمل دياليز پس از رفع مشكل بوسيله تكنسين مربوطه ميسر خواهد شد.


[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]