باسلام وخسته نباشید
درخواست پروژه شکل دهی فلزات به روش هیدروفورمینگ به طوری که درابتدابه معرفی این روش وفلزاتی که دراین روش استفاده میشودوکلیه قطعاتی که بااین روش تولیدمی شوندراازشمادوستان عزیز دارم ممنون میشم اگرکسی هرچه زودتراین مطالب رادراختیاربده بگذارد.