دانشگاه ارومیه(پردیس نازلو)

  1. 154872
  2. 8[1]
  3. سر در
  4. ستاد
  5. مسجد دانشگاه
  6. محوطه
  7. آز
  8. چمران
  9. دانشکده فنی مهن&#1
  10. ماشین های کشاور&#1
Showing pictures 1 to 10 of 10